38

<p>Thất thập cổ lai hy, niềm hy vọng hay sự hoài vọng</p>

Chuyên gia về: Intel (1), light peak (1), hướng dẫn cơ bản (1), Thunderbolt (1), macbook pro 2011 (1), 10 Gbps (1)