Summarize

60% iPhone đã chạy iOS 6

Mặc dù có một số lỗi, nhưng iOS tiếp tục được người sử dụng chấp nhận với tốc độ ngạc nhiên. Cuối tháng 9, mạng quảng cáo Chitika Insights cho biết...