Nếu em vào Setting - System rồi chọn hard reset thì toàn bộ dữ liệu trong máy kể cả dữ liệu có sẵn trong máy, có bị xóa hết không?


Bình luận

  • TTCN (0)