Leica xanh oliu giá gần 1.500 USD

Leica D-lux 4 Safari màu xanh oliu xuất hiện tại một cửa hàng ở Hà Nội, nhà sản xuất này chỉ mang ra 6.000 bản ra toàn thế giới.