Grams: “Google” của thế giới web đen

Thế giới internet không chỉ là những "khoảng sáng" mà chúng ta vẫn thường thấy hàng ngày, mà còn là những "mảng tối" dành cho những giao dịch nặc danh.