Chuẩn! Samsung Galaxy S4
24% (207 phiếu)
Thôi, dùng HTC One nếu sớm có hàng
14% (118 phiếu)
Tôi chọn Sony Xperia Z
18% (154 phiếu)
iPhone 5, hơi cũ nhưng ngon
24% (209 phiếu)
Chờ điện thoại khác
20% (173 phiếu)
Tổng số phiếu: 861

Bình luận

  • TTCN (1)
Phan Anh Kiệt  1

Lựa chon samsung

Điện thoại Iphone 5 quá dài, thiết kế không đẹp mắt