Công ty NOKIA Việt Nam đổi tên

Công ty TNHH Nokia Việt Nam sẽ chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Microsoft Mobile Việt Nam. Việc thay đổi tên công ty có hiệu lực từ ngày 18/12/2014.