Những cánh sóng VIBA (kì 1)

Suốt hơn 40 năm qua, mạng thông tin Viba (vô tuyến chuyển tiếp) đã đóng góp không nhỏ trong việc đảm bảo thông tin liên lạc nước nhà được thông suốt...