Samsung giải thích 10 tính năng ẩn của Galaxy Note 4

Để người dùng Galaxy Note 4 nắm bắt được nhiều hơn về các tính nẵng sẵn có trên thiết bị, Samsung đã chỉ ra và giải thích cách hoạt động của một số tính năng độc đáo ẩn mà có thể nhiều người chưa biết tới.