Fast Data - Bước kế tiếp của Big Data

Xử lí nhanh một lượng dữ liệu khổng lồ được tạo ra từ Internet, điện thoại di động, các thiết bị thông minh và ứng dụng xã hội là thách thức lớn tiếp theo của doanh nghiệp.

Cần có chế tài "thúc" ứng dụng CNTT

Trong khuôn khổ Diễn đàn FutureGov Vietnam 2010, nhiều chuyên gia cho rằng vấn đề xây dựng CSDL dùng chung, chia sẻ dữ liệu giữa các Bộ, ngành cần...