Email: Hành trình 29 năm lịch sử

Đã 29 năm trôi qua kể từ ngày 30/8/1982, ngày hệ thống liên lạc bằng thư điện tử (email) được cấp bản quyền. Hiện có khoảng 3,1 tỉ tài khoản email...