Anh đóng cửa 600 website chính phủ

Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Francis Maude công bố ông sẽ bỏ đi 3/4 trên tổng số 820 website của chính phủ để tiết kiệm 100 triệu bảng Anh mỗi năm.