PHP 6 và giải mã dữ liệu vào

Andrei Zmievski đã có bài viết trên blog của mình về một tính năng mới của PHP 6 cuối cùng đã được giải quyết: vấn đề giải mã dữ liệu vào (input...