Wi-Fi 802.11n trở thành chuẩn chính thức

Đúng như dự kiến, cuối cùng Tổ chức IEEE cũng thông qua chuẩn Wi-Fi thế hệ mới - 802.11n sau 6 năm thử nghiệm. Chuẩn Wi-Fi 802.11n có khả năng truyền...