Đánh giá: Intel Classmate PC (9-inch)

Chiếc Classmate PC đầu tiên được ra mắt vào mùa hè năm 2007 với mục tiêu hướng đến giới học sinh và sinh viên ở các nước đang phát triển, cạnh tranh...