Skyfire mang flash đến iPad

Apple đồng ý đưa trình duyệt Skyfire, cho phép hỗ trợ các trang Web sử dụng Flash, lên kho ứng dụng App Store của mình với giá 4,99 USD.