MySQL không hề bị lỗi bảo mật nào trong các phiên bản hiện hành: 5.0.37, 5.1.17-beta và 5.2.3-alpha (community), 5.0.38 (enterprise), 4.1.22.

Với PHP, khá nhiều lỗ hổng bị phát hiện trong "tháng bảo mật PHP" này. Phiên bản 5.2.2 RC1 cũng như là 4.4.7 đang được thử nghiệm (xem tại PHP-QA).

14 cảnh báo bảo mật tuần này liên quan đến: Gallery, Invision Power Board, Joomla, PHP Nuke, PhpWiki, Smarty, WordPress, XAMPP, Xoops, ez, phpAdsNew, phpBB, phpMyAdmin và phpmailer.

(theo Nexen)Bình luận

  • TTCN (0)